Conferences

October 2022

Conference
International school on algebraic geometry and algebraic groups
Hanoi, October 31 - November 11, 2022

August 2022
July 2022
June 2022
April 2022
March 2022

Conference
Một số vấn đề trong Lý thuyết Kỳ dị và ứng dụng
Viện Toán học, ngày 11/03/2022

Conference
Phương trình vi tích phân và ứng dụng
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, ngày 29/03/2022

New Scientiffic Publications