Conferences

Đối đồng điều de Rham của mô đun vi phân
Hòa Bình, 23-26/9/2022

Thời gian: 23-26/9/2022

Địa điểm: Cao Phong, Hòa Bình

Mục đích: Tìm hiểu về các kết quả nghiên cứu mới nhất về đối đồng điều de Rham của mô đun vi phân trên các đa tạp đại số, đặc biệt là các định lý so sánh giữa đối đồng điều đại số và đối đồng điều giải tích p -adic.

Trưởng Ban tổ chức: GS.TSKH Phùng Hồ Hải

Back