WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 14 May 2020
Thursday 14 May 2020
09:00 

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements
Speaker: Nguyen Bich Van

09:00 

Seminar on Analytic Geometry
Giới thiệu C*-đại số I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

09:30 

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Covid-19: Facts and Mathematical Models
Speaker: Le Chi Ngoc

17:30 

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ tách
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

17:30 

Seminar on Algebraic Geometry
Diện Riemann và tính chất cơ bản của ánh xạ chỉnh hình
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today