WEEKLY ACTIVITIES

Giới thiệu C*-đại số I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 9h00, thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2020
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ sở về lý thuyết phổ toán tử, đại số Banach.

Back