WEEKLY ACTIVITIES

19 July 2021 - 25 July 2021

Seminar on Algebraic Geometry
Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (các ứng dụng toàn cục)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Looking for a Spanner? Be Greedy
Báo cáo viên: Hung Le (University of Massachusetts Amherst)

19 July 2021 - 25 July 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today