WEEKLY ACTIVITIES

April 2017
May

Seminar on Analysis
Singular Kahler-Einstein metrics on compact Kahler manifolds
Speaker: Prof. Ahmed Zeriahi (Institut de Mathématiques de Toulouse-Université Paul Sabatier)

Seminar on Optimization and Control Theory
On the stability for fractional differential equations
Speaker: Hoang The Tuan

Seminar on Differential Equations
Uniqueness of viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations in Banach spaces
Speaker: Phan Trong Tien

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Seminar on Algebra and Number Theory
Random walks and combinatorial representation theory
Speaker: Prof. M. Peigné (LMPT, University Fr. Rabelais Tours & VIASM)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân đa thức có tham số
Speaker: Vu Trung Hieu

Seminar on Computational Geometry
Finding shortest gentle paths on a land surface (cont.)
Speaker: Nguyen Thi Le

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Mô hình Ising trên lưới nguyên hai chiều
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Seminar of Center for Graduate Training
Tính toán thặng dư
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Seminar on Analysis
Extension theorems for holomorphic functions on subvarieties
Speaker: Prof. Shin-ichi Matsumura (Mathematical Institute-Tohoku University, Japan)

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Seminar on Differential Equations
Một số hướng nghiên cứu về phương trình đạo hàm riêng
Các báo cáo viên: Hà Tiến Ngoạn, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Anh Tú và Đinh Nho Hào

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Seminar on Algebra and Number Theory
On the structure of local rings which are quotient of Cohen-Macaulay rings
Speaker: Nguyen Tu Cuong

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân đa thức có tham số
Speaker: Vu Trung Hieu

Seminar on Computational Geometry
Approximate Shortest Descending Path on Convex Terrains
Speaker: Nguyen Nhat Anh

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Right-justified characterization for generating regular pattern permutations
Speaker: Do Phan Thuan and Tran Thi Thu Huong

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Seminar on Analysis
Energy of quasiconformal maps in the plane
Speaker: Prof. Hervé Gaussier (Institut Fourier, France)

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Conference
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"
Hanoi, April 05 – April 16, 2017

Seminar on Optimization and Control Theory
Stochastic gradient methods for large-scale machine learning
Speaker: Le Hai Yen

Seminar on Algebraic Geometry
Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Bất đẳng thức biến phân véctơ đơn điệu
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Seminar on Algebra and Number Theory
Giới thiệu về bất biến Alexander và ứng dụng
Speaker: Vu The Khoi

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Kinh nghiệm giải quyết một bài toán thực tế
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Seminar of Center for Graduate Training
Tính toán thặng dư
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Seminar on Algebraic Geometry
Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Seminar on Analysis
Toán tử Laplace trong hình học Riemann
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng (Đại học KHTN HN)

Seminar on Differential Equations
Nonlinear waves in dispersive partial differential equations
Speaker: Sylvie Benzoni-Gavage (Institute Camille Jordan, Lyon 1 University)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions
Speaker: Nguyen Ngoc Luan

Seminar on Algebra and Number Theory
Về một số đường cong có thành phần bất khả quy giống thấp
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Diệp (ĐH Vinh)

Seminar on Computational Geometry
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

April 2017
May
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today