Conferences

New Aspects in Control Theory and Optimization of Dynamical Systems
Tuan Chau, July 21-24, 2016

Mục đích: Giới thiệu những hướng mới và kết quả mới trong lĩnh vực lý thuyết điều khiển và tối ưu  hệ động lực; Trao đổi, giao lưu  và hợp tác nghiên cứu giữa các nhà nghiên cứu trong nước trong lĩnh vực Tối ưu và Điều khiển.
Ban Tổ chức: Vũ Ngọc Phát, Lê Hải Yến.
Báo cáo khoa học: Nguyễn Khoa Sơn, Vũ Ngọc Phát, Lê Dũng Mưu, Trương Xuân Đức Hà, Bùi Trọng Kiên, Lê Hải Yến,  Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Huyền Mười, Tạ Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hồng

Chương trình:
21/7/2016:   14.00   Đi Tuần Châu
22/7/2016:               Báo cáo khoa học
23/7/2016:               Sáng: Báo cáo khoa học, Chiều: Thăm quan Hạ Long
24/7/2016:   9.00     về Hà nội

Back

New Scientiffic Publications