Daily View

Wednesday 11 September 2013
Wednesday 11 September 2013
09:00 

Seminar on Algebras
An introduction to jet schemes
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

14:00 

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Mô phỏng xác suất phá sản trong bài toán bảo hiểm với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc hồi qui.
Người báo cáo: Phùng Duy Quang

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today
Categories
See by categories

New Scientiffic Publications