Mô phỏng xác suất phá sản trong bài toán bảo hiểm với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc hồi qui.
Người báo cáo: Phùng Duy Quang
Thời gian, địa điểm: 14h00, Phòng 6 nhà A14 - Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications