WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Tuesday 12 October 2021
Tuesday 12 October 2021
10:00 

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Reaction-diffusion systems - Large time behaviour
Người báo cáo: Giáo sư Tăng Quốc Bảo ( University of Graz, Austria)

15:00 

Seminar on Geometry and Topology
Maslov index
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications