WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Tuesday 21 September 2021
Tuesday 21 September 2021
09:30 

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Landau damping in the weakly collisional regime
Người báo cáo: Giáo sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán-Đại học Penn State, Mỹ)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications