WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 08 September 2021
Wednesday 08 September 2021
09:30 

Seminar on Algebra and Number Theory
A Murnaghan-Nakayama rule for symmetric Grothendieck polynomials
Speaker: Đặng Tuấn Hiệp (Trường Đại học Đà Lạt)

15:00 

Seminar on Algebraic Geometry
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications