WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Tuesday 26 May 2020
Tuesday 26 May 2020
09:30 
14:00 

Seminar on Analytic Geometry
Giới thiệu C*-đại số III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

14:00 

Seminar on Computational Geometry
Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications