WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 18 January 2017
Wednesday 18 January 2017
09:00 

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
On the stability and solution sensitivity of a consumer problem
Speaker: Vu Thi Huong

09:00 

Seminar on Algebra and Number Theory
Singularities in arbitrary characteristic
Speaker: Nguyen Hong Duc

10:15 

Seminar on Algebra and Number Theory
Ma trận đồng hành và các trường mở rộng đại số
Speaker: Prof. Pham Ngoc Anh

14:00 

Seminar on Computational Geometry
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất từ một cạnh tới một điểm trong đa giác đơn.
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông và Nguyễn Nhật Anh

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications