Tên đề tài luận án: Về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính Catenary của vành Noether địa phương

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 05 01

Nghiên cứu sinh: Trần Nguyên An

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Nguyễn Tự Cường
  • PGS TS Lê Thị Thanh Nhàn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 11/11/2011

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Cấu trúc không gian trạng thái và tính đạt được của một số hệ động lực rời rạc

Chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Mã số: 62 46 35 01

Nghiên cứu sinh: Lê Mạnh Hà

Người hướng dẫn khoa học:

  • TS Phan Thị Hà Dương
  • PGS TS Phan Trung Huy

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 23/11/2011

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Phân loại các biểu diễn của một số nhóm ma trận lượng tử

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 05 01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Dung

Người hướng dẫn khoa học:

  • PGS TSKH Phùng Hồ Hải
  • GS TS Nguyễn Quốc Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 27/07/2010

Nội dung đính kèm:
  • Nội dung Luận án
  • Tóm tắt nội dung luận án
  • Thông tin tóm tắt các kết quả mới bằng tiếng Việt, tiếng Anh
LAST_UPDATED2