Tên đề tài luận án: Đối đạo hàm của ánh xạ nón pháp tuyến và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Quí

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên; TS Bùi Trọng Kiên

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: ngày 27 tháng 06 năm 2014

Nội dung đính kèm:

LAST_UPDATED2

Tên đề tài: Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng

Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của Tin học

Mã số: 62 46 01 10

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Hương

Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Thị Hà Dương

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 25 tháng 07 năm 2014

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Độ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm của phương trình nửa tuyến tính Elliptic suy biến

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62 46 01 05

Nghiên cứu sinh: Võ Thị Thu Hiền

Người hướng dẫn khoa học:

  • PGS TSKH Nguyễn Minh Trí

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 6/10/2011
Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véc tơ có tham số

Chuyên ngành: Lý thuyết tối ưu

Mã số: 62 46 20 01

Nghiên cứu sinh: Thái Doãn Chương

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Nguyễn Đông Yên
  • TS Nguyễn Quang Huy

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 28/07/2011

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Về tập xác định duy nhất cho hàm chỉnh hình nhiều biến

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 01

Nghiên cứu sinh: Trần Đình Đức

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Hà Huy Khoái

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 26/07/2011

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2