Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Tên đề tài: Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng

Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của Tin học

Mã số: 62 46 01 10

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Hương

Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Thị Hà Dương

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 25 tháng 07 năm 2014

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Đối đạo hàm của ánh xạ nón pháp tuyến và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Quí

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên; TS Bùi Trọng Kiên

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: ngày 27 tháng 06 năm 2014

Nội dung đính kèm:

LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Phân loại các biểu diễn của một số nhóm ma trận lượng tử

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 05 01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Dung

Người hướng dẫn khoa học:

  • PGS TSKH Phùng Hồ Hải
  • GS TS Nguyễn Quốc Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 27/07/2010

Nội dung đính kèm:
  • Nội dung Luận án
  • Tóm tắt nội dung luận án
  • Thông tin tóm tắt các kết quả mới bằng tiếng Việt, tiếng Anh
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Tính chẻ ra của môđun đối đồng điều địa phương và ứng dụng

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Phạm Hùng Quý

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Tự Cường

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vê: ngày 27/05/2013

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Toán tử tích phân cực đại trên trường địa phương

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62 46 01 03

Nghiên cứu sinh: Hà Duy Hưng

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Minh Chương

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: Ngày 20 tháng 3 năm 2013

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2