Tên đề tài luận án: Properties of stable configurations of the Chip-firing game and extended models
Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của Tin học
Mã số chuyên ngành: 62 46 01 10.
Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Trung

Người hướng dẫn khoa học:
•    PGS TS Phan Thi Hà Dương
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 30/09/2015
Nội dung đính kèm:
•    Nội dung Luận án
•    Tóm tắt nội dung luận án
•    Thông tin tóm tắt các kết quả mới bằng tiếng Việt, tiếng Anh

LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Một số mối liên hệ giữa Iđêan đơn thức và đồ thị
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Mã số
: 62 46 01 04
Nghiên cứu sinh: Đỗ Trọng Hoàng
Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Lê Tuấn Hoa
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 27 tháng 11 năm 2015

Read more...

LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Thắng

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS Hoàng Tụy
  • TS Phan Thiên Thạch

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: ngày 5 tháng 5  năm 2015

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Nghiên cứu sinh: Mai Viết Thuận

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Vũ Ngọc Phát

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 23 tháng 01 năm 201

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng và bao hàm thức tựa biến phân Pareto

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Nghiên cứu sinh: Bùi Thế Hùng

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Nguyễn Xuân Tấn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 19 tháng 09 năm 2014

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2