WEEKLY ACTIVITIES

15 March 2021 - 21 March 2021

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
Some applications of p-adic numbers
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ

Seminar on Geometry and Topology
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Báo cáo luận án tiến sĩ "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions"
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Twisted derived equivalence for abelian surfaces
Speaker: Zhiyuan Li ( Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Universal Secant Bundles and Syzygies
Speaker: Michael Kemeny (University of Wisconsin-Madison)

15 March 2021 - 21 March 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications