WEEKLY ACTIVITIES

24 April 2017 - 30 April 2017

Seminar on Differential Equations
Nonlinear waves in dispersive partial differential equations
Speaker: Sylvie Benzoni-Gavage (Institute Camille Jordan, Lyon 1 University)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions
Speaker: Nguyen Ngoc Luan

Seminar on Algebra and Number Theory
Về một số đường cong có thành phần bất khả quy giống thấp
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Diệp (ĐH Vinh)

Seminar on Computational Geometry
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

24 April 2017 - 30 April 2017
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today