August 2018

Seminar of Center for Graduate Training
Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Báo cáo viên: TS. Trần Văn Bằng

Seminar of Center for Graduate Training
Lý thuyết đồ thị và các bài toán ứng dụng trong Máy học
Báo cáo viên: TS. Lê Chí Ngọc

July 2018

Seminar of Center for Graduate Training
Về sự hội tụ yếu trong không gian Hardy H^1
Báo cáo viên: PGS. TS Lương Đăng Kỳ (Đại học Quy Nhơn)

Seminar of Center for Graduate Training
Gradient estimates on Riemannian manifolds
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thạc Dũng

Seminar of Center for Graduate Training
Noise induces phenomena
Báo cáo viên: PGS. Đoàn Thái Sơn

Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications