Department of Differential Equations

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian Địa điểm Đơn vị sử dụng Ghi chú
7/10/2021 Hội trường Tấng 2 -3 VNCS 7h-12h
1/10/2021 Hội trường Tầng 2- 3 VNSC 8h -12h

II. Nhà A5

Xem chi tiết

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications