News

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2023

Ngày 5 tháng 5 năm 2023, Viện trưởng Viện Toán học ký quyết định số 128/QĐ-VTH về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2023.

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2023 xem tại đây.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications