News

Thông tin ứng viên đăng ký xét công nhận đặt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2022

Thông tin các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học.

  1. Trần Giang Nam
  2. Đỗ Hoàng Sơn
LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications