News

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Viện trưởng Viện Toán học ký quyết định số 91/QĐ-VTH về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2022.

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2022 xem tại đây.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications