News

Danh sách ứng viên đã đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2020

Danh sách ứng viên đã đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học, đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2020

  • TS. Nguyễn Tất Thắng
LAST_UPDATED2