News

Sách mới tặng thư viện tháng 4/2018

Thư viện Viện Toán học mới nhận được 41 quyển sách (xem danh sách tại đây) do GS Hoàng Xuân Phú tặng.
Thư viện xin được thông báo để Cán bộ nào có nhu cầu muốn sử dụng các tài liệu, thì liên hệ trực tiếp với thủ thư của thư viện.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications