WEEKLY ACTIVITIES

Đánh giá nguy cơ, đánh giá diễn biến, và dự báo cho dịch COVID-19
Báo cáo viên: TS. Hà Thành Trung và Nguyễn Khương Tuấn (nhóm ONYX)

Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 26/08/2021

Link Online:

meet.google.com/nqs-ntdh-wnz

Tóm tắt: COVID-19 là một vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội. Nguyên nhân là do bệnh dịch nên chúng ta cần lấy bệnh dịch làm trung tâm. Kết quả từ mô hình dịch tễ sau đó được đưa vào các mô hình liên quan đến kinh tế - chính trị - xã hội. Chúng tôi xây dựng một mô hình dịch tễ gồm ba phần để giúp phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Phần một về đánh giá nguy cơ trước khi bệnh dịch xảy ra hoặc khi chúng ta mới phát hiện một ổ dịch. Phần hai về đánh giá diễn biến bệnh dịch theo thời gian thực khi chúng ta đã có dữ liệu như số ca được phát hiện mỗi ngày. Phần ba về dự báo số ca được phát hiện trong tương lai để ứng dụng trong chuẩn bị hậu cần, ví dụ số giường chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra chúng tôi sử dụng mô hình để đánh giá định tính và định lượng một sự kiện siêu lây nhiễm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng chúng tôi khuyến nghị một thang đo nguy cơ dịch bệnh được sử dụng ở các nước khác.

Speaker Information:

Hà Thành Trung, Independent researcher
Tiến sỹ Toán thống kê, University of Florida, USA
Postdoc Y tế cộng đồng, University of Central Florida, USA
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Khương Tuấn, Inventor
Nhà sáng lập Onyx, STECH
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back

New Scientiffic Publications