WEEKLY ACTIVITIES

Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.)
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Time: 14h, Tuesday, September 15, 2020

Online via google meet: https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio

Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#
(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027

Back