WEEKLY ACTIVITIES

Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Thời gian: 17h30, thứ năm, 09/07/2020.

Hình thức: Online trên Zoom. Link dưới đây
https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Tóm tắt: Bài nói trình bày các khái niệm cơ bản của đối đồng điều cech trên không gian topo và đưa ra một số tính toán trong trường hợp cụ thể. Bài nói cũng trình bày sơ lược về dãy khớp dài của đối đồng điều cech trong trường hợp không gian là paracompact, từ đó đưa ra mối liên hệ giữa đối đồng điều cech và đối đồng điều bó khi không gian là paracompact.

Nội dung báo cáo xem tại đây.

Back

New Scientiffic Publications