WEEKLY ACTIVITIES

Thác triển giải tích
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Thời gian: 18h00, Thứ 5, ngày 4/6/2020

Hình thức: Online https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications