WEEKLY ACTIVITIES

Giới thiệu C*-đại số IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 2 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ sở về lý thuyết phổ toán tử, định lý biểu diễn Gelfand.

Back

New Scientiffic Publications