WEEKLY ACTIVITIES

An efficent implemetation of Delaunay triangulations (cont.)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức
Thời gian: 14h, thứ 3 ngày 19 tháng 5 năm 2020

Tóm tắt: Chúng tôi trình bày một số code tính tam giác phân Delaunay trong mặt phẳng.

Online via google meet: https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027
hoặc e-mail đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet).

Back

New Scientiffic Publications