WEEKLY ACTIVITIES

Kỹ thuật phễu trong bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn và các biến thể của bài toán này (tiếp thao)
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Thời gian:14h, thứ 6, ngày 17/1/2020

Địa điểm: Phòng 302 nhà A5

Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật phễu trong giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất Euclidean trong đa giác đơn và liên hệ nó với bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác trực giao, khái niệm ngắn nhất ở đây theo chuẩn L1

Tài liệu tham khảo:

  1. D.T. Lee and F. P. Preparata, Euclidean shortest paths in the presence of rectilinear barriers, Networks, 14 (1984), pp. 393–410.

Back

New Scientiffic Publications