WEEKLY ACTIVITIES

Nhóm đại số, đối đồng điều Galois và một số vấn đề liên quan
Hà Nội, 5-6/11/2019

Địa điểm: Viện Toán học.

Thời gian: Ngày 5-6/11/2019

Ban tổ chức: Nguyễn Duy Tân (Trưởng ban), Đoàn Trung Cường, Nguyễn Quốc Thắng

Mục đích: Tạo một diễn đàn để người nghiên cứu trong nước trình bày một số chủ đề và kết quả nghiên cứu về nhóm đại số, về đối đồng điều Galois và vấn đề liên quan.

Đăng ký tham dự: hạn cuối 31/10/2019. Email đăng ký xin gửi đến Nguyễn Duy Tân, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chương trình hội thảo, em tại đây

Back

New Scientiffic Publications