WEEKLY ACTIVITIES

Bài toán Moment, biểu diễn đa thức dương và ứng dụng I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 9h30 ngày 18/9/2019
Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: Trong báo cáo, phần đầu chúng tôi sẽ trình bày tổng quan bài toán biểu diễn đa thức dương, bài toán Moment và ứng dụng. Tiếp theo một số kết quả của các bào toán trên cho một lớp các tập nửa đại số không bị chặn sẽ được trình bày.

Back

New Scientiffic Publications