WEEKLY ACTIVITIES

Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 13/3/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Trình bày lại định nghĩa đa giác trực giao, định nghĩa bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm và một ứng dụng của bao lồi trực giao.

Tài liệu tham khảo:

  1. Biswas, A., Bhowmick, P., Sarkar, M., and Bhattacharya, B. B., A linear-time combinatorial algorithm to find the orthogonal hull of an object on the digital plane, Information Sciences, (216), (2012), 176-195.

Back

New Scientiffic Publications