WEEKLY ACTIVITIES

Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Thời gian: 16h, Thứ 3, ngày 5 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications