WEEKLY ACTIVITIES

Thuật toán Digital Differential Analyzer và thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng trong đồ họa máy tính
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 20/2/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Back