WEEKLY ACTIVITIES

Hội thảo gặp gỡ Toán học 2017
Vĩnh Phúc, 20-21/5, 2017

Hội thảo gặp gỡ Toán học 2017

Vĩnh Phúc, 20-21/5, 2017

A31Đơn vị phối hợp tổ chức

  • Chi đoàn thanh niên Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Chi đoàn thanh niên Khoa Toán Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Chi đoàn thanh niên Khoa Toán Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Các đơn vị tài trợ

  • Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Khoa Toán Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Khoa Toán Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Ban tổ chức và chương trình

  • Cấn Văn Hảo (Viện Toán học)
  • Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học)
  • Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)
  • Lê Vỹ (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thời gian và địa điểm tổ chức
Từ ngày 20/5 đến ngày 21/5 năm 2017, tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Back

New Scientiffic Publications