WEEKLY ACTIVITIES

Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

Thời gian: 14h, Thứ tư 3/5/2017.
Địa điểm: P4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Back

New Scientiffic Publications