WEEKLY ACTIVITIES

Định lý cơ bản thứ hai cho ánh xạ phân hình và họ các siêu mặt
Speaker: Si Duc Quang

Time: 9h00, Wednesday, January 14, 2015

Location: Room 6, Building A14, Institute of Mathematics, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi

Back

New Scientiffic Publications