Lịch sử dụng phòng, hội trường, hội thảo

I. Lịch sử dụng hội trường Hoàng Tụy, Nhà A6

Thời gian Địa điểm Đơn vị sử dụng Ghi chú
12/6/2024 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 7 h - 18h
29/1 - 2/2/2024 Hội trường Tâng 2 - 3 VNCS 7h - 18h
28-29/12/2023 Hội trường Tâng 2 - 3 Viện Toán học 7h - 18h
24/11/2023 Hội trường Tâng 2 - 3 VNSC 7h - 18h
01/10 - 20/10/2023 Hội trường Tầng 2 -2 USTH 7h - 17h
18/9-24/9/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h30 -18h
26/5/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 8h - 18h
18/5/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 8h - 18h
30/3/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 8h - 18h
27/3/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 8h - 18h
20-24/2/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 8h - 18h
11/1/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 7h - 18h
30/12/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h - 18h
28/12/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Ban ứng dụng 7h - 18h
14 - 16/11/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 7h - 18h
2/11/2022 Hội trường Tàng 2 - 3 Viện Toán học 7h - 18h
16/9/2022 Hội trường Tầng 2 -3 Trung tâm TTTL 7h - 12h
16/8 - 22/8/2022 Hội trường Tầng 2 -3 Viện Toán học 7h - 18h
30/6/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 7h -18h
1/7/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 TT Nghiên cứu và Chuyển
giao công nghệ
7h -18h
20/6-26/6/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h -18h
16/6-17/6/2022 Hội trường Tầng 2 -3 VNSC 7h -18h
10/6/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h -18h
14/5/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h -18h
14/03/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h -18h
21/12/2021 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 7h -18h
29/10/2021 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 8h - 18h
21-23/10/2021 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h - 18h
7/10/2021 Hội trường Tấng 2 - 3 VNCS 7h-12h
1/10/2021 Hội trường Tầng 2- 3 VNSC 8h -12h

II. Lịch sử dụng các phòng họp và seminar, Xem chi tiết

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications