27 May 2019 - 02 June 2019

Conference
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
Da Nang, May 27-31, 2019

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của không gian xạ ảnh
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Conference
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
Da Nang, May 27-31, 2019

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Báo cáo tổng quan nội dung Luận án Tiến sỹ "Some Optimization Problems in Mathematical Economics"
Speaker: Vu Thi Huong

Seminar on Algebra and Number Theory
Nearby cycles and Monodromy zeta function of rational functions.
Speaker: Nguyen Tat Thang (Institute of Mathematics, VAST)

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Nhóm nghiên cứu của GS Phạm Hữu Sách trong những năm 1982-1992
Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên

Conference
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
Da Nang, May 27-31, 2019

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Introduction to Bernstein copula and B-spline copula
Speaker: Pham Viet Hung

Seminar on Hyperplane arrangements
Orlik-Solomon algebra for arrangements (continued)
Speaker: Nguyen Duy Tan

27 May 2019 - 02 June 2019
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today
Categories
See by categories

New Scientiffic Publications