September 2021

Seminar on Algebra and Number Theory
On the Fermat quartic x^4 + y^4 = Dz^4
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ (ĐHBK Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
A Murnaghan-Nakayama rule for symmetric Grothendieck polynomials
Speaker: Đặng Tuấn Hiệp (Trường Đại học Đà Lạt)

Seminar on Algebraic Geometry
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Geometry and Topology
Property (QT) of 3-manifold groups
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng (BICMR, Peking University)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Derived categories and motives of moduli spaces of vector bundles on curves
Speaker: Prof. Kyoung-Seog Lee (Miami University)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Symplectic and orthogonal Hecke curves
Speaker: Prof. Insong Choe (Konkuk University)

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Kinetic Theory of a Plasma
Báo cáo viên: Giáo Sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán - Đại học Penn State, Mỹ)

Seminar on Algebra and Number Theory
On combinatorial Nullstellensatz
Speaker: Đỗ Việt Cường (ĐHKHTN Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành (tt)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Geometry and Topology
Characterizing the geometric monodromy group of an isolated plane curve singularity
Speaker: Pablo Portilla (Center for Research in Mathematics, Mexico)

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Landau damping in the weakly collisional regime
Người báo cáo: Giáo sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán-Đại học Penn State, Mỹ)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
A note on special cubic fourfolds of small discriminants
Speaker: Hoang Le Truong (Viện Toán học)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Starter Balanced Tournament Designs: Construction and Applications
Người báo cáo: Hoàng Anh Quân (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
Algebraic deformation theory for twisted presheaves, and rectangle shape operads
Speaker: Đinh Văn Hoàng (Đại Sư phạm Kỹ thuật, Hồ Chí Minh)

Seminar on Algebraic Geometry
Dieudonné modules and Dieudonné-Manin classification theorem
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng

Seminar on Geometry and Topology
Monodromic mixed Hodge modules and the irregular Hodge filtrations
Speaker: Takahiro Saito (Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan).

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Adjunction and inversion of adjunction
Speaker :Prof. Kenta Hashizume (University of Tokyo)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Birational geometry of sextic double solids with cA points
Speaker: Prof. Takuzo Okada (Saga University, Japan)

Conference
Phương trình bậc phân số và một số chủ đề liên quan
Hà Nội, 25 và 26 tháng 09 năm 2021

Conference
Phương trình bậc phân số và một số chủ đề liên quan
Hà Nội, 25 và 26 tháng 09 năm 2021

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Lý thuyết định tính hệ động lực không ôtônôm
Người báo cáo: NCS. Lê Viết Cường (Đại học Xây dựng Hà Nội)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Hilbert coefficients of socle ideals and generalized cohenmacaulay rings
Speaker: Hoàng Ngọc Yến

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Linesearch-free algorithms for solving pseudomonotone variational inequalities
Người báo cáo: Trịnh Ngọc Hải (Đại học Bách khoa Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
$p$-adic non-commutative analytic subgroup theorem
Speaker: Phạm Đức Hiệp (Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Nearby cycle sheaves and topology of meromorphic functions
Người báo cáo: Nguyễn Tất Thắng

Seminar on Geometry and Topology
The Łojasiewicz exponent of non-degenerate singularities
Speaker: Grzegorz Oleksik (Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Lodz, Poland)

September 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today
Categories
See by categories

New Scientiffic Publications