Daily View

Wednesday 25 September 2019
Wednesday 25 September 2019
09:00 

Seminar on Analysis
Bài toán Moment, biểu diễn đa thức dương và ứng dụng, II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

09:00 

Seminar on Algebra and Number Theory
Presentations of rings with a chain of semidualizing modules
Speaker: Ensiyeh Amanzadeh

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Toán Ứng dụng, Vận trù học và Toán kinh tế những năm 1960-1980
Báo cáo viên: GS Nguyễn Quang Thái

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today
Categories
See by categories

New Scientiffic Publications