September 2019

Seminar on Computational Geometry
Finding the orthogonal convex hull of a finite set of points in the plane
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

August 2019

Seminar on Computational Geometry
Finding the orthogonal convex hull of a finite set of points in the plane
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

July 2019

Seminar on Computational Geometry
Finding the orthogonal convex hull of a finite set of points in the plane
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Seminar on Computational Geometry
Lập trình song song với MPI (Message Passing Interface)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

January 2019

Seminar on Computational Geometry
On convex sets in computer graphics (continue)
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Seminar on Computational Geometry
On convex sets in computer graphics (continue)
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Seminar on Computational Geometry
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm (tiếp tục)
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Seminar on Computational Geometry
On convex sets in computer graphics (continue)
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Seminar on Computational Geometry
On convex sets in computer graphics (continue)
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Seminar on Computational Geometry
On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
See by year
Monthly View
See by month