May 2019

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý Serre trên các đối đồng điều của lược đồ affine Noerther
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Cartier Divisors
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của không gian xạ ảnh
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

April 2019

Seminar on Algebraic Geometry
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Seminar on Algebraic Geometry
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Seminar on Algebraic Geometry
A Vanishing Theorem of Grothendieck
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

March 2019

Seminar on Algebraic Geometry
Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Seminar on Algebraic Geometry
Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

February 2019

Seminar on Algebraic Geometry
Descent for morphisms of schemes
Speaker: Nguyen Tat Thang

Seminar on Algebraic Geometry
Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

January 2019

Seminar on Algebraic Geometry
Formal geometry and applications
Speaker: Pham Thanh Tam

Seminar on Algebraic Geometry
Formal geometry and applications (cont.)
Speaker: Pham Van Tuan

Seminar on Algebraic Geometry
Stack của các bó quasi-coherent
Speaker: Nguyen Tat Thang

Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications