December 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Chuỗi Eisenstein và hàm theta
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Seminar on Algebraic Geometry
Chuỗi Eisenstein và hàm theta (II)
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Hecke Operators (I)
Báo cáo viên: Phạm Ngô Thành Đạt (Sorbonne university)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học - II
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

December 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications