April 2019
May

Seminar on Algebraic Geometry
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Seminar on Algebraic Geometry
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Seminar on Algebraic Geometry
A Vanishing Theorem of Grothendieck
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

April 2019
May
Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications