September 2019

Seminar on Analysis
Bài toán Moment, biểu diễn đa thức dương và ứng dụng I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Analysis
Bài toán Moment, biểu diễn đa thức dương và ứng dụng, II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

September 2019
Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications