March 2019

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Existence of solutions of polynomial vector variational inequalities
Speaker: Vu Trung Hieu

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Existence of solutions of polynomial vector variational inequalities
Speaker: Vu Trung Hieu

March 2019
Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications